<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Alimenty

Słowo “ alimenty” powszechnie kojarzy się nam wyłącznie z  obowiązkiem finansowym, jaki rodzice zobowiązani są świadczyć swoim dzieciom. W świetle prawa zagadnienie to dotyczy szerokiego zakresu praw i obowiązków, które dotyczą każdego z nas. 
Alimenty a dokładnie obowiązek alimentacyjny,  to zgodnie z definicją ustawową obowiązek dostarczania środków utrzymania a w miarę potrzeby także środków wychowania, który obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, co wynika z przepisu art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 
Poza krewnymi i rodzeństwem obowiązek alimentacyjny ciąży również na małżonkach a przepisy prawa przewidują, że obowiązek ten może istnieć nawet po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa a co więcej - wyprzedzać obowiązek krewnych byłego małżonka, o czym mowa w art. 130 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
W zależności od tego czy jesteśmy stroną zobowiązaną do alimentacji czy domagamy się tego świadczenia od kogoś innego, nasze interesy kształtują się inaczej, bowiem w pierwszym przypadku zależy nam na tym by “alimenty były jak najniższe “ a w drugiej by uzyskać “ jak najwyższe alimenty”. 

Jak walczyć o swoje interesy? 

Po pierwsze do “sprawy alimentacyjnej” musimy się dobrze przygotować. Musimy zebrać odpowiedni materiał dowodowy. Zawsze  lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, bowiem jak brzmi słynna łacińska sentencja “ Ignorantia iuris nocet” - “Nieznajomość prawa szkodzi” a pomimo obowiązku organów, w tym sądów do pouczania stron postępowania o ich prawach i obowiązkach to często udzielane przez te organy informacje nie są wystarczające dla zrozumienia swojej sytuacji procesowej. 

Odnosząc się do podstawowego rodzaju obowiązku alimentacyjnego a więc sytuacji, w której rodzice zobowiązani są świadczyć środki utrzymania a także wychowania swoim dzieciom, a konieczność wyegzekwowania tego obowiązku za pośrednictwem organów sądowych pojawia się najczęściej w sytuacji rozstania rodziców dziecka, należy zwrócić uwagę na kilka okoliczności, które mają istotny wpływ na wysokość świadczeń.
Po pierwsze należy przeanalizować sytuację finansową zobowiązanego rodzica oraz dziecka. 
Sądy ustalając wysokość alimentów biorą pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, ale także sytuację majątkową oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego - zatem celowe obniżanie swoich dochodów, ukrywanie ich źródeł nie wchodzi w grę . 
W związku z powyższym zobowiązany musi wykazać swoje dochody a także swoje wydatki, inne zobowiązania finansowe a także czy wykorzystuje w pełni swoje możliwości zarobkowe, tutaj biorąc pod uwagę swoje wykształcenie, stan zdrowia, sytuację rodzinną. 

Każda sprawa jest traktowana przez Sąd indywidualnie, dlatego prezentowane przez nas stanowisko musi być zawsze poparte dowodami. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż obowiązek alimentacyjny obciąża każdego z rodziców i to po równo.  Jednak jak wskazuje przytoczona na wstępie definicja ustawowa obowiązku alimentacyjnego - obowiązek ten poza dostarczaniem środków finansowych dotyczy również wychowania dziecka a zatem wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać na osobistych staraniach w utrzymanie lub wychowanie dziecka i w takiej sytuacji świadczenie pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka. W takim przypadku rodzic, przy którym dziecko pozostaje, który zajmuje się jego wychowaniem może żądać alimentów, które pokrywają potrzeby dziecka w większym stopniu niż połowa, bowiem on poza dostarczaniem dziecku środków utrzymania czyni starania o jego wychowanie w stopniu większym niż drugi rodzic. 

Postępowanie w sprawie alimentacyjnej 


Domagając się żądania alimentacyjnego, należy wystąpić z powództwem do Sądu Rejonowego, właściwego według miejsca zamieszkania dziecka lub według miejsca zamieszkania pozwanego rodzica. Jest to tzw. właściwość przemienna Sądu. 
Wnoszony pozew powinien jednak być należycie przygotowany a poza warunkami formalnymi, w zakresie których braki mogą skutkować nawet odrzuceniem pozwu, w piśmie tym powinny być wskazane dowody.
Natomiast, jeśli zostałeś pozwanym w sprawie o alimenty - masz prawo wnieść odpowiedź na pozew, w którym to piśmie należy przytoczyć wszelkie fakty i dowody na ich poparcie. 
Jeśli natomiast płacisz już alimenty albo otrzymujesz alimenty na dziecko - możesz domagać się, odpowiednio, ich zwiększenia lub zmniejszenia powołując się na tzw. zmianę  stosunków, czyli okoliczności istotnych wpływających na wysokość tych świadczeń np. utrata czy zmiana pracy, choroba, zwiększenie się potrzeb dziecka. 
W takiej sytuacji należy wnieść do Sądu pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów. 
Kancelaria Gocal posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty, co zwykle jest bardzo istotne aby uzyskać zamierzony cel w postępowaniu mediacyjnym i sądowym.


___
1Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
Opracował prawnik: Katarzyna Pałgan, według stanu prawnego na dzień 2 maja 2022 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Ustalenie opieki nad dzieckiem

Ustalenie opieki nad dzieckiem