<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Sankcja kredytu darmowego

Jeśli jesteś konsumentem lub prowadzisz działalność gospodarczą, wziąłeś kredyt, a kredytodawca naruszył przepisy prawa poprzez uchybienie od wyznaczonych prawem standardów, możesz starać się o sankcję kredytu darmowego, czyli zwrócisz kredyt bez odsetek i innych kosztów.
Pamiętaj:
1. Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę.
2. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi.
3. Umowa powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
4. Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem ust 5-7 powinna określać:
a) imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) oraz adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
b) rodzaj kredytu;
c) czas obowiązywania umowy;
d) całkowitą kwotę kredytu;
e) terminy i sposób wypłaty kredytu;
f) stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
g) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
h) zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym w  informacje dotyczące spłaty tj. harmonogram spłaty; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;
i) informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
j) numer rachunku płatniczego do spłaty kredytu, jeżeli umowa przewiduje samodzielną spłatę rat kredytu przez konsumenta;
k) informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią;
l) sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
ł) termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
m) prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;
5. Umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności, powinna zawierać również:
- opis towaru lub usługi;
- cenę nabycia towaru lub usługi.
Przepisy dotyczące umowy o kredyt wiązany stosuje się odpowiednio do umowy o kredyt konsumencki przeznaczony na nabycie określonego prawa.
6. Umowa o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy powinna zawierać co najmniej:
- dane określone w ust. 1 a-c, e, f,l,
- limit kredytu;
- całkowity koszt kredytu;
- informację o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta;
- informację o opłatach stosowanych od chwili zawarcia umowy oraz warunkach ich zmiany.
7. Umowa restrukturyzacyjna - Umowa o kredyt konsumencki przewidująca odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt, powinna zawierać co najmniej:
dane określone w ust 1 a-h, j, ł, m, 
- opis towaru lub usługi;
- cenę nabycia towaru lub usługi.
8. W przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, o których mowa w ust. 1 m oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie.
9. Art.  36a.  [Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu]
a)  Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru:
MPKK = (K x 10%) + (K x n/R x 10%)

w którym poszczególne symbole oznaczają:

MPKK - maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K - całkowitą kwotę kredytu,

n - okres spłaty wyrażony w dniach,

R - liczbę dni w roku.

b)  Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru:
MPKK = K x 5%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

MPKK - maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K - całkowitą kwotę kredytu.

c) Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu.
d) Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające z umowy o kredyt konsumencki nie należą się w części przekraczającej maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu obliczoną w sposób określony w ust 9 ppkt. a-c.
e) Przepisów art. 7202-7205 Kodeksu cywilnego nie stosuje się do umowy pożyczki pieniężnej udzielanej przez instytucję pożyczkową na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
10.  [Koszty kredytu w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia]
W przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu:
a) całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 36a, stanowi kwota udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata została następnie odroczona;
b) do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty kredytu, naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu.
11.  [Koszty kredytu w przypadku udzielenia kolejnych kredytów przed dokonaniem spłaty kredytu wcześniejszego]
W przypadku udzielenia przez kredytodawcę lub podmiot z nim powiązany konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów:
a) całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w ust. 9, stanowi kwota pierwszego z kredytów;
b) pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.
Stan prawny na dzień 11 czerwca 2023 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty