Koszt mediacji


CENNIK MEDIACJI SĄDOWYCH

Cennik mediacji sądowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
Mediator pobiera należności bezpośrednio od stron  [Art. 1835 KPC], chyba że jedna ze stron była zwolniona z kosztów, a pozostałe strony nie uregulowały należności w całości. Opłaty związane z mediacją należy uregulować przed rozpoczęciem mediacji.
Zgodnie z treścią rozporządzenia wynagrodzenie mediatora wynosi [do podziału pomiędzy stronami]:
w sprawach niemajątkowych oraz w sprawach, w których nie można określić wartości przedmiotu sporu:
 • 150,00 zł + 23% VAT, tj. 184,50 zł brutto – pierwsze posiedzenie mediacyjne [godzina zegarowa];
 • 100,00 zł + 23% VAT, tj. 123,00 zł brutto – każde kolejne posiedzenie mediacyjne [każda kolejna godzina zegarowa];
 • łącznie nie więcej niż 450 zł + 23% VAT = 553,50 zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.
w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:
 • 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150 zł + 23% VAT, tj. 184,50 zł brutto, nie więcej niż 2.000 zł + 23% VAT, tj. 2.460 zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.
Mediatorowi przysługuje również zwrot wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora),
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora), w wysokości 70 zł + 23% VAT, tj. 86,10 zł brutto za godzinę,
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł + 23% VAT, tj. 36,90 zł brutto,
 • w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł [ §4. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym; art. 93a. Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; §4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym; ...].

Czas trwania posiedzeń mediacyjnych w sprawach sądowych:
 • spotkanie indywidualne – do 1h
 • pierwsze spotkanie wspólne – do 1h
 • kolejne spotkania wspólne – do 1h
 • każda rozpoczęta godzina mediacji traktowana jest jako kolejne posiedzenie mediacyjne
 • istnieje możliwość zaplanowania kilku posiedzeń na jeden dzień, np. posiedzenia indywidualne z każdą ze stron, a następnie posiedzenia wspólne.

Zwolnienie z kosztów mediacji sądowej
Koszty mediacji zaliczają się do kosztów postępowania sądowego. Sąd może w uzasadnionych wypadkach zwolnić strony z całości lub części kosztów postępowania, w tym kosztów mediacji. W tym celu należy złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania – druk dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym .

Korzyści finansowe dla stron z zawarcia ugody mediacyjnej:
 • zwrot całej uiszczonej opłaty od pozwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty pomniejszony o opłatę minimalną, jeśli mediacja zakończyła się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji,
 • zwrot 3/4 uiszczonej opłaty – jeśli zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,
 • zwrot 1/2 uiszczonej opłaty – jeżeli ugodę zawarto w toku postępowania w drugiej instancji.

Stan prawny na dzień: 22.07.2020r. Każdorazowo należy upewnić się czy zasady zwrotu opłat nie uległy zmianom.


CENNIK MEDIACJI UMOWNYCH

Koszty mediacji umownych ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Cennik ma charakter orientacyjny. Istnieje możliwość ustalenia opłaty zryczałtowanej za mediację lub opłaty za poszczególne sesje i czynności. Koszty mediacji obejmują opłatę wstępną, opłaty za mediację i opłaty dodatkowe. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.

100 zł - opłata wstępna.
Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne, konsultację [do 0,5h] mającą na celu wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie czy sprawa nadaje się do mediacji oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Opłaty za mediację w sprawach niemajątkowych:
 • każda rozpoczęta godzina mediacji – od 100 zł/strona

Opłaty za mediację w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:
 • do 1500 zł – 300 zł
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 450 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 900 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 1.800 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2.700 zł
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 5.400 zł
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 7.500 zł
 • powyżej 5 000 000 zł – 12.500 zł.
Koszty obejmują:
do 2 posiedzeń mediacyjnych w sprawach o WPS poniżej 50.000 zł; 
do 4 posiedzeń w sprawach o WPS powyżej 50.000 zł do 2.000.000 zł; 
do 6 posiedzeń w sprawach powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł. 
​Dodatkowe posiedzenia płatne wg opłat za mediację w sprawach niemajątkowych.

Opłaty dodatkowe:
 • spotkania poza siedzibą mediatora – do kosztów mediacji należy doliczyć zwrot kosztów dojazdu 1,67 zł/km [liczba km tam i z powrotem] i najmu pomieszczenia od 70 zł/za godzinę.

Przykładowe koszty mediacji umownych:
Przykładowe koszty obejmują kompleksową usługę uwzględniającą całość postępowania mediacyjnego przy zgodnej woli stron – maksymalnie do 2 spotkań (jedno posiedzenia mediacyjne w celu ustalenia warunków ugody i jedno spotkanie w celu podpisania ugody jeżeli podpisanie ugody nie będzie możliwe podczas pierwszego posiedzenia) .
Mediacje cywilne
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości – 300 zł/strona,
 • dział spadku – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych, jednak nie mniej niż 350 zł/strona,
 • zniesienie współwłasności – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych, jednak nie mniej niż 250 zł/strona,
 • spory sąsiedzkie – 200 zł/strona.
Mediacje rodzinne
 • sprawy o alimenty – 150 zł/strona,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem – 200 zł/strona (dot. jednego dziecka),
 • rodzicielski plan wychowawczy (m.in. alimenty, kontakty, miejsce pobytu, zasady sprawowania władzy rodzicielskiej) – 300 zł/strona,
 • ustalenie warunków rozwodu / separacji – 300 zł/strona,
 • mediacje pojednawcze – 200 zł/strona,
 • podział majątku – zgodnie z cennikiem mediacji majątkowych,
 • ceny dotyczą mediacji w sprawie jednego dziecka, jeżeli w tym samym postępowaniu ustalane są kwestie dotyczące większej liczby dzieci to wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie.
Mediacje gospodarcze
 • o zapłatę – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych,
 • spory niemajątkowe – cena ustalana indywidualnie.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.