Regulamin świadczenia usług mediacyjnych

 
 1. Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji jest dobra wola stron w dążeniu do porozumienia.
 2. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.
 3. W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100 zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.] w przypadku mediacji umownych, zaś w przypadku mediacji sądowych zwrotu wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70 zł + 23% VAT, tj. 86,10 zł brutto.
 4. Strona zgłaszająca sprawę do mediacji obowiązana jest uiścić opłatę wstępną w gotówce lub na rachunek bankowy mediatora. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.
 5. W przypadku niewniesienia opłaty wstępnej mediator nie przystępuje do postępowania mediacyjnego (wysokość opłaty określa cennik mediacji).
 6. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają przed rozpoczęciem spotkania gotówką albo przelewem na rachunek bankowy mediatora.
 7. Dane do przelewu: 
  Mediator Dariusz Gocał 
  ul. 11 Listopada 45 28-300 Jędrzejów 
  rachunek bankowy prowadzony w ING Banku Śląskim S.A. 
  nr: PL   53 1050 1416 1000 0091 3990 5526 
  BIC SWIFT: INGBPLPW
  W tytuł przelewu – MEDIACJA w sprawie pomiędzy (wskazać imiona i nazwiska /nazwy stron) o (wskazać przedmiot mediacji) w przypadku sprawy sądowej dodatkowo należy podać  nazwę Sądu i sygnaturę akt sprawy.
 8. W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
 9. Liczba posiedzeń oraz ich rodzaj (wspólne, indywidualne, on-line) zależą od woli stron.
 10. Przez posiedzenie mediacyjne rozumienie się spotkanie wspólne, spotkanie indywidualne, posiedzenie online, trwające do 1h. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne. Jeżeli w trakcie posiedzenia wyznaczonego w celu podpisania ugody strony dokonują zmian w treści ugody spotkanie traktowane jest jako posiedzenie mediacyjne [od 100 zł/strona].
 11. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji ani treść ugody i sposób jej realizacji. Ugoda mediacyjna jest ugodą stron i to strony ponoszą odpowiedzialność za jej treść i realizację. Zaleca się konsultację treści ugody z prawnikiem i doradcą podatkowym.
 12. W mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem przedsiębiorców i organizacji do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, w mediacjach pomiędzy osobami fizycznymi wskazane ceny są cenami brutto.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 czerwca 2020r. Cennik mediacji wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2020r. Mediator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i cennika.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.