Windykacja
przedsądowe wezwanie do zapłaty / postępowanie sądowe / wyrok z klauzulą wykonalności / egzekucja komornicza

Klient, kontrachent, pracodawca nie płaci?

Windykacja to proces dochodzenia należności pieniężnych od dłużnika przez wierzyciela lub podmiot, który otrzymał wierzytelność w drodze cesji lub zbycia. Proces ten ma na celu odzyskanie zadłużonej kwoty lub uregulowanie zobowiązania.

Oto kilka podstawowych kroków w procesie windykacji:

1. Komunikacja z dłużnikiem: Pierwszym krokiem jest komunikacja z dłużnikiem w celu poinformowania go o zadłużeniu i żądaniu spłaty. Może to odbywać się za pomocą listów, telefonów, e-maili lub innych form komunikacji. 
2. Negocjacje i ustalenie planu spłaty: Jeśli dłużnik wykazuje chęć spłaty, można rozpocząć negocjacje w celu ustalenia planu spłaty lub negocjacji warunków spłaty, takich jak rozłożenie zadłużenia na raty. W przypadku dłużników, którzy napotykają trudności finansowe, istnieje możliwość renegocjacji umowy i dostosowania warunków spłaty.
3. Monitorowanie płatności: W trakcie procesu windykacji ważne jest monitorowanie płatności dokonywanych przez dłużnika i sprawdzanie, czy są one zgodne z ustalonym planem spłaty. Jeśli dłużnik nie dotrzymuje umowy lub nie odpowiada na pisma, konieczne może być podjęcie dalszych działań.
4. Działania prawne: W przypadku braku skuteczności negocjacji i braku spłaty zadłużenia, wierzyciel może podjąć działania prawne w celu odzyskania należności. Może to obejmować skierowanie sprawy do sądu, uzyskanie nakazu zapłaty, skierowanie sprawy do komornika.
Ważne jest, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i unikać naruszania praw dłużnika.

Skierowanie sprawy do kancelarii jest niezbędna, gdy wyczerpano wszelkie możliwości odzyskania należności na drodze polubownej. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, gdy działania windykacyjne należy przenieść na etap sądowy. Na tym etapie kompletujemy zestaw dokumentów pozwalający maksymalnie skrócić czas postępowania sądowego.

Windykacja pozasądowa - polubowna.
Na tym etapie równolegle poszukujemy majątku dłużnika metodami administracyjnymi i operacyjnymi. Informujemy dłużnika o przyjęciu sprawy przez Naszą kancelarię poprzez wysłanie polubownego wezwania do zapłaty oraz nawiązanie telefonicznego kontaktu z dłużnikiem w celu negocjacji spłaty zaległych należności.

Sprawa sądowa.
W przypadku, gdy działania nie przynoszą zamierzonych skutków sprawa przenoszona jest na etap sądowy. Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności kierujemy sprawę do komornika.

Egzekucja komornicza.
Na tym etapie składamy wniosek egzekucyjny. Nasze działania są uciążliwe dla dłużnika, a skuteczne dla wierzyciela. Mobilizujemy kancelarie komornicze do bezwzględnego stosowania się do składanych wniosków i ustawowych terminów, przez co czynności komornicze są szybkie i skuteczne.


PACTA SUNT SERVENDA - umów należy dotrzymywać
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.