Regulamin usług online

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG W SYSTEMIE ONLINE
 
1. Postanowienia ogólne

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. KANCELARIA – GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300), przy ul. 11 Listopada 45, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem NIP: PL 6561916768 REGON: 260342325.
2. SYSTEM ONLINE - narzędzie dostępne pod adresem internetowym https://www.gocal.eu umożliwiające zakup Usług oferowanych przez Kancelarię udostępnionych w Systemie online.
3. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. FORMULARZ REZERWACJI – dostępny w Systemie online formularz, umożliwiający korzystanie z Usługi.
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem [dostępny tutaj].
6. UMOWA – umowa o świadczenie przez Kancelarię pomocy prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
7. USŁUGA – usługa pomocy prawnej oferowana przez Kancelarię, udostępniona w Systemie online. Realizacja Usługi następuje w jednej z dostępnych form, wybranej przez Klienta w toku dokonywania rezerwacji, w szczególności w formie: telefonicznej, video-rozmowy, mailowej, spotkania w siedzibie Kancelarii bądź innej.
8. DANE OSOBOWE - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcie danych osobowych obejmuje także nośniki danych, takie jak dokumenty oraz fotografie.
9. OPŁATA ADMINISTRACYJNA - opłata w kwocie 200 zł pobierana w związku z obsługą systemu w ramach dokonywania uzgodnienia i rezerwacji terminu, która po wykonaniu Usługi zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Kancelarii za Usługę.
 
2. Zasady korzystania z Systemu online

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Systemu online.
2. System online służy do dokonywania przez Klientów rezerwacji terminu wykonania Usługi. System online jest narzędziem ogólnodostępnym, a korzystanie z niego jest całkowicie dobrowolne.
3. Do korzystania z Systemu online nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie mobilne Klienta. Wystarczające są:
dostęp do Internetu,
a) standardowy system operacyjny,
b) standardowa przeglądarka internetowa,
c) aktywny adres e-mail.
4. Korzystanie z Systemu online nie jest możliwe anonimowo. Skorzystanie z Systemu online wymaga podania określonych danych (imię i nazwisko/firma, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP) w momencie dokonywania rezerwacji.
5. Kancelaria ma prawo do dowolnej zmiany zakresu oraz rodzaju Usług oferowanych w Systemie online.
 
3. Zawarcie Umowy

1. Klient za pośrednictwem Systemu online zawiera z Kancelarią umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej, wybranej przez Klienta spośród Usług udostępnionych w Systemie online.
2. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji w Systemie online oraz uiszczenie opłaty administracyjnej, powiększonej o należny podatek VAT.
3. Klient zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Kancelarii wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy, a także udzielania wyjaśnień i odpowiedzi. Dokumenty i informacje będą dostarczane w koniecznej formie - według zapotrzebowania Kancelarii - pisemnej, ustnej, pocztą elektroniczną.
4. Klient wypełniając Formularz rezerwacji jest zobowiązany do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu. Podane dane winny być prawdziwe, aktualne i poprawne.
5. Zawierając Umowę Klient oświadcza, iż:
a) dane podane w Formularzu rezerwacji są pełne, zgodne z prawdą, aktualne i nie zawierają błędów oraz innych omyłek pisarskich;

b) jest uprawniony do posługiwania się wskazanymi danymi, jak również podanie danych przez Klienta nie narusza praw osób trzecich;

c) jest świadomy iż podanie danych niezgodnych z prawdą, niepoprawnych lub nieaktualnych może spowodować brak możliwości wykonania Umowy,

d) zapoznał się i akceptuje zasady realizacji Usługi oraz wysokość opłaty administracyjnej;

e) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na treść wszystkich jego postanowień;

f) dobrowolnie zawarł Umowę z Kancelarią w ramach Systemu online.

6. Akceptacja Regulaminu przez Klienta stanowi jego oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami korzystania z Systemu online.
7. Płatności dokonywane są zna rachunek Kancelarii rachunek prowadzony w ING Bank Śląski S.A. Kod BIC SWIFT: INGBPLPW IBAN: PL 53 1050 1416 1000 0091 3990 5526
8. Po zaksięgowaniu opłaty administracyjnej, Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z informacją o terminie i sposobie realizacji Usługi.
9. Na życzenie Klienta Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni roboczych od dnia uiszczenia opłaty administracyjnej, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
10. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawienie przez Kancelarię faktury elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017r., poz. 1221, j.t. z późn. zm.).
 
4. Odstąpienie od Umowy, zmiana terminu realizacji Usługi

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług prawnych poprzez odwołanie rezerwacji terminu realizacji Usługi na minimum 120 minut przed umówionym terminem jej realizacji, z zachowaniem prawa do otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty administracyjnej. 
W przypadku niedochowania terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, pobrana opłata administracyjna jest bezzwrotna.
2. Zmiana terminu realizacji Usługi jest możliwa w zależności od dostępności wolnych terminów. Zmiany terminu Klient może dokonać kontaktując się z biurem Kancelarii pod numerem: +48 794 907 244. Zmiana terminu realizacji Usługi nie powoduje konieczności ponownego uiszczenia opłaty administracyjnej.
3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy z zachowaniem terminu wskazanego w pkt. 1 powyżej, Kancelaria dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty administracyjnej w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia, wraz z przesłaniem drogą mailową korekty faktury VAT.
 
5. Odpowiedzialność

1. Kancelaria zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością i według swej najlepszej wiedzy.
2. Kancelaria ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i pełnomocników.
3. Kancelaria odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną Klientowi umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, jeśli szkoda pozostaje w związku z uzyskaniem od Klienta jakichkolwiek informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub nieotrzymaniem ich w uzgodnionym terminie. Kancelaria nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ziszczenia się ryzyk, na które wskazywała lub uprzedzała o możliwości ich wystąpienia.
4. Kancelaria zapewniając prawidłowość i ciągłość działania Systemu online prowadzi bieżący techniczny nadzór nad jego funkcjonowaniem.
5. Kancelaria nie ponosi między innymi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta praw osób trzecich – w związku z korzystaniem z Systemu online;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń, przerw w działaniu Systemu online lub jego niedostępności, spowodowanych siłą wyższą;

c) szkody wynikłe lub spowodowane nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;

d) szkody wynikłe z wadliwości lub braku kompatybilności urządzenia końcowego Klienta.

6. Zwolnienie Kancelarii z odpowiedzialności za szkodę, określone w pkt. 5 Regulaminu, następuje w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025, t.j. z późn. zm.) oraz z przepisami Rozdziału 3 ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
6. Ochrona danych osobowych

1. Kancelaria jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych określa Polityka prywatności [dostępna tutaj].
3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych wymaganych w Formularzu rejestracji jest warunkiem zawarcia Umowy. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.
 
7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Systemu online Klient może zgłaszać:
- listownie pod adresem: Kancelaria Gocal ul. 11 Listopada 45  28-300 Jędrzejów;

- poprzez formularz kontaktowy na stronie www.gocal.eu

2. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia i przesyła odpowiedź na adres nadawcy. Kancelaria zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź.
 
8. Postanowienia końcowe

1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej oraz Systemu online spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności.
2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. W przypadku nierozwiązania sporów pomiędzy Kancelarią a Klientem na drodze polubownej, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według miejsca siedziby Kancelarii.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 r.

Ustal termin
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.